ECO-CENTER, YETİŞKİN ÖĞRENCİLER İÇİN YENİLİKÇİ EĞİTİM MODELİ HAZIRLAMAKTADIR

 

ECO-Center proje felsefesi, Avrupa’nın, bilgi temelli ekonomi ve topluma başarılı geçiş için eğitime ve yenilikçi yönetime yatırım politikaları ile uyumludur. Eğitime yapılan yatırımlar, eğitimde Avrupalı referans düzeylerinin ve kalite uygulamalarının öncelikli olduğu Mesleki Eğitim ve Öğretim sistem işleyişi için uygun koşulları sağlamayı taahhüt eden tüm Avrupalı hükümetler için ulusal bir önceliktir. 

Didaktik Yaklaşım

Öğrenme çıktıları, belirli bir faaliyet alanında ihtiyaç duyulan niteliklere göre üniteler şeklinde düzenlenir. 

Materyallerin, öğretmenden öğretimi kolaylaştıran kişilere kadar eğitimcilerin değişen rollerine uyum sağlamak için yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, öğrenme materyalinin, ünitelerin belirlemesinin yeni modellerine ihtiyacı olmaktadır. 

ECO-Center metodolojisi, müfredatta konu olarak tanımlanan resmi bir ünitenin içeriğinin tanımına dayanmaktadır. Öğrenme Çıktıları şemasında, ünite bir dersi bitirmek için gereken bir takım yeterliği temsil etmektedir.

Çıktı merkezli ders tanımının içeriğinde, yeni tanıtılan bir ünitenin günlük iş-hayatın parçası olan bilgi ve becerileri kapsaması gerekmektedir. Bu pratik yeterlikler, Öğrenme Çıktıları şeması içine dahil edilmiştir. 

Eğitim Süreci

Eğitim süreci, çevre koruma sektöründe güncel eğitim ihtiyacına dayalıdır ve yenilikçi bir içeriği kapsar. Bir e-platform aracılığıyla işleyen üniteler şeklinde organize edilmektedir. Süreç, beş dilde yayınlanan özel eğitimi ve nitelikleri tanımlama modelini takip eder. Eğitim, EUROPASS, ECVET ve AYÇ gibi araçları kullanarak ulusal ve sektörel yeterlik sisteminin geliştirilmesini destekler. 

Ölçme ve geribildirim

Ölçme, hedef grupların temsilcileri ile işbirliği çalışmalarına dayanmaktadır. Eğitim modelinin onaylanmasını düzenlemektedir. Ölçme, eğitim etkinliklerinin performansını izler ve sertifikasyon prosedürü ile ilgili bir dizi belgeyi hazırlar. Proje ürünlerinin uygulanabilirliği ve uygunluğu için geribildirimleri inceler ve çıktıların son düzenini yürütür. 

Çevreci yeni iş imkânları 

Çevre koruma alanında, özellikle de işletme, yönetim ve ekonomiyle ilgili stajyerler tarafından edinilen niteliklerin AB tarafından tanınması nedeniyle, çevreci yeni iş imkânları ortaya çıkmaktadır. Bu imkânlar, yurtdışında okuyup çalıştıktan sonra ulusal ekonomiyle yeniden bütünleşmeyi benimseyen yurttaşlara açıktır. Bu iş imkânları, eğitmenlerin ve işverenlerin sınır ötesi hareketliliği sonucunda ortaya çıkmaktadır. Stajyerlerin niteliklerinin daha iyi anlaşılması ve şeffaflığı için bir program sunan ECO-Center modelinin uygulanması nedeniyle, bunlar, ortak ülkelerde gerçekleştirilebilir. 

ECO-CENTER YETİŞKİN EĞİTİMİ HEDEFLERİ

  • Hedef gruplar

ECO-Center yeterlilik tanıma modeli; öğretmenlerin, eğitmenlerin, öğrenimi kolaylaştıran kişilerin, rehberlik uzmanlarının, okul/kurum müdürlerinin ve siyasi karar vericilerin bu gereklilikleri karşılayan kişilerden seçilmeleriyle ilgilenmektedir. 

  • Ekonomik Sektörler

Kimya ve eko-mühendislik, çevre koruma, biyoteknoloj, sağlık ve gıda sanayisinin; ECO-Center yeterlik yollarını izleyerek onaylanmış ilgili ve güncel niteliklere sahip uzmanlara ihtiyacı vardır. 

  • Kurumsal İşbirliği

Çeşitli kurum ve ulusal makamlar arasındaki ECO-Center ortaklığı, yeterliklerin ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde düzenlenmesi, şeffaflık kazanması ve tanınması sürecine katkıda bulunur.

graph tr

ECO-CENTER- KALİTE, İHTİYAÇLARI KARŞILAR

ECO-Center Kalite yönetimi

Farklı aşamalardaki ilerlemeyi ölçmek için bir dizi kalite göstergesi uygulanmaktadır. Kalite yönetim araçları, ECO-Center çıktılarının kontrolü ve değerlendirilmesi için prosedürler kullanarak proje bileşenlerinin bütünlüğünü, esnekliğini ve verimliliğini izlemektedir. 

ECVET kredi puanlarının dağılımı, ulusal gerekliliklere bağlıdır. 

Yaygın eğitimde yeterlik kazanımı için öğrenme zamanını belirlemek amacıyla farklı ülkelerdeki ve durumlardaki örgün öğrenim ortamları karşılaştırılır. 

Süreç kalite göstergelerinin aşağıdaki unsurları gözetmesi gerekmektedir:

  • İçerik ve hedefler arasındaki uygunluk;
  • Yapılan işin değerlendirmesi ve öz-değerlendirme için kriterler;
  • Proje iletişiminin ve çalışma aşamasının planlarının yeterliliğinin değerlendirilmesi;
  • AB gerekliliklerine karşı proje çıktılarının değerlendirilmesi.

Dahili Ağ