ECO-Center'IN YAPISI

ECO-Center, her birisi projenin belirli bir amacının gerçekleşmesinden sorumlu olan dört bölüm şeklinde yapılandırılmıştır. 

 

YÖNETİM BÖLÜMÜ (YB)

EĞİTİM BÖLÜMÜ (EB)

KALİTE YÖNETİM BÖLÜMÜ (KYB)

BİLGİ DAĞITIM BÖLÜMÜ (BD)

 

YÖNETİM BÖLÜMÜ (YB)

Hedefler ve faaliyetler

Yönetim Bölümü (YB), projenin genel faaliyetlerini yönetir. Projenin takvimini/çalışma aşamalarını düzenler, ortaklar arasında belirli görevleri dağıtır, anketler yapar ve programa katılımcılarını tanımlar. Ana faaliyetleri de proje amaçlarıyla ilgili mevcut sonuçları gözden geçirmeye, temiz çevre üzerine yetişkin eğitimi için yeni kavramları tanıtmaya, ara ve nihai proje raporlarını hazırlamaya odaklanmıştır ve aynı zamanda da proje reklam ağının oluşturulmasından da sorumludur. 

YB, her bir ortağın kurumu içinde yer alan ve görevleri; ECO-Center’ın işleyişi, proje test aşamasının düzenlenmesi, ortakların dağıtım gruplarının ve paydaşlarının atanması, telif hakkı anlaşmasının hazırlanması aralığında olan Yerel İcra Birimleri (YİB) kurar.

Çıktılar 

YB, “ECO-CENTER İHTİYAÇ ANALİZİ” çıktısının geliştirilmesinden sorumludur. 

Bu çıktı, her bir ortak ülkede güncel bilgi edinmek ve aşağıdaki noktalarla ilgili gelişmiş teknolojinin detaylı analiz sağlamak için yapılan ikincil araştırma performansını öngörmektedir:

 • Eksiklikler/riskler üzerinde durularak temiz çevre sektöründeki mevcut durum;
 • Öğretmen (yetişkin), eğitmen ve eğitim sağlayan diğer kişilerin; çalışanların, iş arayanların; işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan çalışanların; işsizlik, yeniden yapılanma ve kariyer geçişlerinden etkilenen bireylerin eğitimi için ulusal politikaların uygulanmasında bu sektörün potansiyeli.
 • Program/derslerin planlanması ve geliştirilmesinde yetişkin eğitimi ilkeleri;
 • Ekoloji eğitimi: yapısı, işleyişi ve kariyer gelişimine katkısı;
 • Yetişkinlerin ekolojiyle ilgili becerilerinin geliştirilmesi ve yenilenmesi ihtiyacı;
 • AYÇ ve ECVET geçerlilik araçları arasında köprü kurulması ve yetişkin eğitimi yoluyla edinilmiş olan becerilerin ve yeterliklerin tanınması

Yapılan analizler, ortakların ulusal ekoloji politikaları, istihdam beklentileri ve programları, ilgili eğitim yöntemleri ve müfredatı ve ulusal gerekliliklerin AB eğitim standartları ile uyumu üzerine genel bir bakış sağlayacaktır. 

Çıktının başarıyla gerçekleşmesi için, YB aşağıdakileri sağlayacaktır:

Araç:

 • Temiz çevre sektöründeki mevcut durumla ilgili ortakların düzeyinde bilgi ve dönüt toplamak ve öğrencilerin ihtiyaçlarının değerlendirilmesi için anket.

Sonuç:

 • Ekoloji politikaları ve eğitim olanakları açısından ortakların ulusal özelliklerine ilişkin analiz tabanlı rapor.

Uygulama:

 • Öğrenme çıktılarına (ÖÇ) dayalı, ekoloji üzerine ECO-Center eğitim panellerinin yapılandırılması;
 • Çeşitli derslerin geliştirilmesi yoluyla tanımlanmış olan öğrenme çıktılarının onaylanması.

 top

EĞİTİM BÖLÜMÜ (EB)

Hedefler ve faaliyetler

Eğitim Bölümü (EB), ECO-Center projesinin öğrenme/eğitim programını sağlamak amacıyla belirli proje amaçlarının gerçekleşmesinden sorumludur. Temiz çevre üzerine yetişkin eğitimi için yenilikçi bir program oluşturur ve projenin amaçlarına ve son kullanıcıların ihtiyaçlarına ilişkin öğrenme çıktıları sunar. Bu yapı,  ön ankete ve program katılımcılarının tanımına dayalı çevrimiçi/çevrimdışı sürümdeki program modülleri konusundan sorumludur. 

EB, hedef gruplara eğitim/öğretim materyalini tanıtır ve kamunun tepkilerini alır. Bölüm, eğitim ihtiyaçlarının araştırılmasını ve analizini gerçekleştirir. Ayrıca, adayların profilini ve eğitim kursunun hedeflerini belirler. 

EB, konu ve yeterlilik odaklı, AYÇ/UYÇ (Ulusal yeterlilik çerçevesi) ve ECVET gereklilikleriyle uyumlu proje eğitim materyallerinin hazırlanmasından da sorumludur. 

ÇIKTILAR

EB, “ECO-Center web sayfası” çıktısının geliştirilmesinden sorumludur. Bu çıktı, projenin uygulanışı için e-tabanlı bir platformun tasarımını, oluşturulmasını ve işleyişini kapsar. Web sayfası, aşağıdaki temel işlevlerle birlikte çift amaçlı bir araç olarak çalışacaktır:

 • Genel bilgi kaynağı;
 • Temiz çevre üzerine yetişkin eğitimi sağlayan kişilerin becerilerinin geliştirilmesi ve yenilenmesi için eğitim sunan esnek e-araç;
 • Proje konu alanında ilgili bilgiyi sağlayan bilgi veri tabanı;
 • Proje boyunca ve projenin tamamlanmasının ardından proje konsorsiyumu içindeki ve dışındaki deneyim değişim programı;
 • Yaygınlaştırma aracı.

EB, ayrıca “Yetişkinler için öğrenme olanaklarının erişilebilirliğinin iyileştirilmesi için ECO-Center programı” çıktısının geliştirilmesinden de sorumludur. 

Bu çıktı, gelişmiş erişilebilirliğe dayalı temiz çevre üzerine eğitim sürecinin organizasyonu ve işleyişi için bir programın oluşturulmasını ve işleyişini öngörmektedir. Geçen 10 yıl boyunca büyük çevresel düşüş gözlemlendiği ve küresel ekolojik durum üzerinde olumsuz etki oluştuğu için temiz çevre konusu, eğitim faaliyetleri için özel bir alan olarak seçilmiştir. Temiz çevrenin korunması, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve insanların refahı için bir ön koşuldur, bu nedenle bu alandaki eğitim, özellikle de kendilerini eğitimle ilişkilendiren kişiler için birincil derece öneme sahiptir. 

Önerilen taslak, aşağıdaki temel unsurlarla birlikte üç boyutlu bir yapıyı içermektedir:

 1. Eğitim paneli aşağıdaki noktaları içermektedir:
 • Belirli bir içerikle birlikte temiz çevre üzerine öğrenme çıktıları temelli eğitim kurslarının oluşturulması;
 • Uygun öğrenme araçlarının seçimi:  yetişkin eğitimi sağlayıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için talep üzerine optimal öğrenme seçeneklerinin yapısal düzenlenmesi ve (öz)değerlendirme unsurları dahil çevrimiçi/çevrimdışı tabanlı öğrenme materyali;
 • EUROPASS, AYÇ ve ECVET gibi araçları uygulayarak yeterlik değerlendirme ve ölçme için öğrenme çıktılarının tanıtımı;
 • Öğrenme çıktıları anahtar unsurlarının yapılanması: bilgi, beceri ve yeterlik;
 • Proje hedef gruplarının eğitim ihtiyaçlarının çeşitliliğine uyacak şekilde tasarlanmış olan eğitim yollarının bir araya getirilmesi;
 • Projenin temel konuları üzerine bilgi veri tabanı oluşturma.
 1. Kariyer yolu paneli aşağıdaki noktaları kapsamaktadır:
 • Temiz çevre üzerine yetkinlik katalogları: kataloglar, proje alanında yetişkin eğitimi sağlayıcıları için bir dizi yeterlikler tanımını içerecektir. Yeterlikler, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi referans düzeylerine ve ana tanımlayıcılara (bilgi, beceri ve yeterlik) göre tarif edilecektir. Kataloglar, eğitim panelinde sunulan çeşitli dersler yoluyla yetişkinlerin yeniden oluşturabileceği ve yeniden kazanabileceği hem genel hem de özel bilişsel ve teknik yetenekleri ana hatlarıyla belirtecektir. Tanımlama profilleri, Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasında öngörülen ulusal/AB profesyonel/mesleki gerekliliklerle eşleşecektir. 
 • Bilgi ve beceri pasaportu, stajyerler için kişisel mesleki portfolyo oluşturacak bir dizi örnek belgeden oluşmaktadır. Belgeler, EUROPASS paketini ve mesleki aktivitelerin, öz-yönetimli öğrenme aktivitelerin, iş dışında ve evde öğrenme aktivitelerinin, özel eğitim sertifikalarının/kanıtlarının, yayınların kaydı gibi uluslararası kabul görmüş olan diğer ilgili belgeleri kapsamaktadır. Buraya, iş başvurusu ve kariyerde terfi için uygun olan, şablon ve video örnekleriyle donatılmış talimat belgeleri de koyulacaktır. 
 • Başarılı çevre projelerinin kaynakçası: Bu alt panel, çevre konuları üzerine odaklanan, başarılı bir şekilde tamamlanmış ya da çoktan uygulanmış olan araştırma/ eğitim/ iş projelerinin örneklerini içerecektir. Kısa bir özet, anahtar katılımcılar, öğrenilen dersler ve gerçekleştirilen iyi uygulamalar, sunulan bilgiler içinde ele alınan önemli noktalar olacaktır. 
 1. Temiz çevre veri tabanı

Bu, aşağıdaki noktalara uymaları için kategoriler halinde yapılandırılmış proje alanı içindeki web kaynaklarının meta-üssüdür. 

 • Geliştirilen eğitim kursları içinde ele alınan başlıca konular: çevresel bilinç; temiz su ve enerji; çevresel iyileştirme; çevre yönetimi; çevre etiği, çevre mevzuatı, sürdürülebilir büyüme, vb;
 • Temiz çevre üzerine yetişkinlerin eğitimi ve e-eğitimi ile ilgili güncel talimatlar, rehberlik ve yasal çerçeve bilgileri.

Çıktının başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için, EB aşağıdakileri sağlayacaktır:

Araçlar: 

 • E-platform tasarımı, düzeni ve işleyişi ile ilgili anket formu;
 • Web sayfası geliştirme görevi;
 • Eğitim içeriğinin hazırlanması için teknik talimatlar;
 • Stajyerlerin müfredat (bilgi içeriği) öğrenme sürecinde ilerleyişini ölçmek için tasarlanmış olan çok dilli değerlendirme materyalleri ve araçları: çoktan seçmeli sorular, doğru/yanlış soruları, eşleştirme soruları, vb.

Sonuçlar:

 • Çift işlevselliğe sahip Proje e-platformu: i) mümkün olan en geniş kitleye verilmiş olan, projeyle ilgili bilgi yayınlama ve ii) proje hedef gruplarının becerilerini geliştirmesi ve yenilemesi için olan öğrenme fırsatlarını sağlayan eğitim için esnek bir program sağlamak;
 • Öğrenme çıktılarında düzenlenmiş olan ve ECVET tarafından değerlendirilen temiz çevre sektöründe çok dilli eğitim içeriği;
 • KSC kavramına dayalı ve AYÇ 5/6/7 için yönlendirilmiş olan, proje alanında çalışan uzmanın mesleki yeterliliği anlatan kayıtlar;
 • Bireylerin belirli bilgi, beceri ve tutumları edinmesini sağlayan ECO-Center Bilgi ve beceri pasaportu.

Uygulama:

 • Her bir proje ortağı ülkesinde temiz çevre sektöründe mevcut durumla ilgili bilgi temini;
 • Yetişkinler için öğrenme olanaklarının erişilebilirliğini iyileştirmek amacıyla ECO-Center eğitim programının oluşturulması ve işleyişi için teknik ön koşulu kurma;
 • Proje çıktılarının uygulanabilirliği ve kabulü ile ilgili çevrimiçi veri sağlanması;
 • Proje çıktılarının yaygınlaştırılması ve kullanımının çevrimiçi teminatı;
 • Temiz çevre üzerine yetişkin eğitimi sağlayıcıları için AYÇ/UYÇ ilkelerine ve yetişkinler için artan çevreci iş imkânlarına dayalı yenilikçi eğitimi teşvik etme;
 • ECO-Center proje sürdürülebilirliğini ve uzun vadeli etkiyi sağlama.

 top

KALİTE YÖNETİM BÖLÜMÜ (KYB)

Hedefler ve faaliyetler

ECO-Center’ın kalite yönetimi bölümü, proje geliştirme için prosedür ve standart sistemini kurar. Kalite kontrolü, takibi ve değerlendirmesi için bir dizi eylem ortaya koyar ve işleyişi sağlayan kuralları ve sorumlulukları tanımlar. KYB, proje çıktılarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi sırasında kalite ve uyumluluk kontrolünün düzenlenmesinden sorumludur. Proje değerlendirmesini organize eder; iç ve dış değerlendirme birimlerinin oluşturulması da dâhil olmak üzere proje çalışmalarının şeffaflığı için kriterleri ve araçları detaylı bir şekilde hazırlar. KYB, ortakların konsorsiyumunda ve destekleyici kuruluşlarda ölçme sürecini planlar, gerçekleştirir ve kontrol eder. 

Çıktılar

KYB, “Geribildirim sonuçlarını ölçmek ve paylaşmak için ECO-Center kavramı” çıktısının geliştirilmesinden sorumludur. 

Bu çıktı, proje sonuçlarının ve katılımcılar arasında paylaşımlarının değerlendirilmesinin ve doğrulanmasının düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi kavramını açıklar. Olayları, teknik hazırlık açısından gerçekleştirme; eğitim panellerinin işleyiş şekli ve kapasitesinin değerlendirilmesi için olan ürün değerlendirme araçlarının hazırlanması; değerlendirmeyi ve olayların paylaşımını çeşitli şekillerde gerçekleştirme: çevrimiçi (web aracılı); çevrimdışı (kullanım kılavuzu ve/ya da öğretmen destekli CD-ROM); geleneksel- baskılı versiyon, vb. süreçlerini sunar.  Tüm proje hedef gruplarını kapsayan ve gönüllülük ilkesi ile çalışan, tüm ortaklık için geçerli olan ölçme süreçlerinin düzenlenmesinin ilkeleri de sunulmaktadır. Bu kavram, içerik ve eğitim metodolojisini ölçmek için ve programın uygulanabilirliğini onaylamak için kullanılan, öğrenme çıktılarıyla ilişkili kişisel yolları belirler. Test-adaylarının dönütlerini toplama, analiz etme ve paylaşma süreçlerine ve ölçme sonucundaki ifadelerin planlanmasına özel vurgu yapılmaktadır (ülkeye özgü). 

Çıktının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için, KYB, aşağıdakileri sağlayacaktır:

Araçlar:

 • Proje faaliyetleri ve çıktılarının iç değerlendirmesinin düzenlenmesi ve gerçekleşmesi için belirli şablonların kullanımı: ölçme ve paylaşım etkinliklerinin düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi için talimatlar.
 • Proje faaliyetlerinin ve çıktılarının dış değerlendirmesinin düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi için belirli şablonların kullanımı.

Sonuç

 • Hedef kullanıcıların/paydaşların, proje başarıları ve algısıyla ilgili değerlendirmeleri ve anlayışları üzerine bağımsız bir görüş belirten ECO-Center analiz raporu.

Uygulama

Aşağıdaki noktalar için ECO-Center değerlendirme ve paylaşım etkinliklerinin gerçekleştirilmesi:

 • Eğitim kursları bilgi içeriğinin değerlendirilmesi/onaylanması;
 • Projede sunulan ECO-eğitim süreci programının işleyiş kapasitesinin onaylanması.

Etkinlikler, önceden seçilmiş katılımcılarla her bir ortak kurumda gerçekleşecek ve belirli bir program ile yürütülecektir. Yerel İcra Birimleri, ECO-Center kavramını ölçme, değerlendirme ve doğrulama için uygulamaya koyacaktır. Aşağıdaki etkinlikler öngörülmektedir:

 • Bulgaristan’da Sofya Üniversitesi ve Ar-Ge Merkezi “Biointech”, akademik derslerin değerlendirmesini organize edecektir;
 • Kıbrıs’ta GREENFORCE Ltd. iş odaklı eğitim kurslarının uygulanabilirliğinin değerlendirilmesine katkıda bulunacaktır;
 • Almanya’da SOKO Enstitüsü GmbH. zenginleştirme kurslarının değerlendirilmesiyle ilgilenecektir;
 • Türkiye’de Pamukkale Üniversitesi, akademik derslerin değerlendirilmesini organize edecektir. 

 top

BİLGİ DAĞITIM BÖLÜMÜ (BD)

Hedefler ve faaliyetler

Bilgi dağıtım bölümü (BDB), proje süresince ve proje sonrasında dağıtım kriterlerini düzenler. Dağıtım ve Kullanım strateji planı için ve Dağıtım ve Kullanım eylemlerinin organizasyonu ve performansı için farklı paydaşlar arasındaki iş ilişkinin kurulmasından sorumludur. Başlıca faaliyetleri, kamu anlayışına ve ekoloji pratik kullanımını teşvike odaklıdır. Bölüm, proje dağıtım malzemelerinden ve proje boyunca bu malzemelerin geliştirilmesinden sorumludur. Ayrıca, ECO-Center proje amaçlarının ve sonuçlarının, farklı kurumlar arasındaki aktif dağılımından da sorumludur.

Çıktılar

BDB, “ECO-Center dağıtım ve kullanım stratejisi: sürdürülebilirlik beklentileri ” çıktısının geliştirilmesinden sorumludur.

 Bu çıktı, proje dağıtım ve kullanım stratejisini, projenin amaçlarını ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için planlanmış olan ölçütleri planlamayı içermektedir. Konsorsiyum felsefesinin; dağıtımı, başarılı bir proje gerçekleştirmenin ön koşulu olarak görmesi gerektiğini belirtir; uygulamadan proje sonrasına kadar tüm proje aşamalarında dağıtım çalışmasının temel konseptini belirler ve aşağıdakileri tanımlar:

 • Dağıtımın hitap edeceği, türlerine ve kategorilerine göre ayrılmış hedefler (ana paydaşlar);
 • Paydaşlarla temas kurmak için kullanılan araçlar ve yollar: yön ve olaylar ve ele alınacak konu aralığı açısından bilgi akışı;
 • Zaman çerçeveleri: proje süresince ve proje sonrasında, dağıtım süresinin organizasyonu- dağıtım faaliyetlerinin dağılımı;
 • Gerçekleşmesi planlanan çıktılar: ayrıntılı hazırlanacak ve dağıtılacak olan dağıtım malzemelerinin türü ve miktarı; düzenlenecek olan dağıtım etkinlikleri, yapılması için gereken düzen ve prosedürler.

Tüm proje hedef gruplarını kapsayan ve gönüllülük ilkesine dayalı olarak işleyen, tüm ortaklar için geçerli olan dağıtım sürecinin organizasyonunun ilkeleri de tarif edilmektedir. Geribildirimleri toplama, analiz etme ve özetleme sürecine ve dağıtımın çıktı ifadelerini (ülkeye özgü) tasarlamaya özel vurgu yapılmaktadır. 

BYB, “ECO-Center’ın başarıları ve beklentileri: sürdürülebilirliğe doğru” isimli çıktı kitapçığının geliştirilmesinden de sorumludur.

Bu çıktı, proje başarılarının değerlendirilmesini, öngörülen çalışma planına kıyasla karşılaşılan iyi ve kötü noktaların gözden geçirilmesini ve çıkarılan derslerin özetini içermektedir. Tam olarak aşağıdaki hususlar söz konusudur: 

 • Ekoloji politikalarının, istihdam imkânlarının ve ilgili eğitim yöntemlerine ve müfredata sahip programların ve AB eğitim standartlarına uyumun değerlendirilmesi;
 • Proje alanında yetişkin eğitimini güçlendirmek için olan yasal çerçeve ve proje faaliyetleri açısından belge araştırma, analiz etme ve tekrarlanan raporlarının hazırlanması;
 • Farklı proje hedef paydaşlarının ve geniş halk katılım kapsamının ve düzeyinin belirlenmesi;
 • Projenin entelektüel çıktıları, sonuçları ve etkililiği arasında bağlantıların kurulması;
 • Proje başarılarının sürdürülebilirliğini sağlamak için değerlendirilen sonuçlara ve varılan sonuçlara göre ileride yapılacak olan faaliyetler için önerilerin geliştirilmesi.

Çıktıların başarılı bir şekilde uygulanması için, BDB, aşağıdakiler sağlayacaktır:

Araçlar:

 • ECO-Center projesiyle ilgili bilinci arttıran ve projeye ilgi çeken bilgi parçaları: uzman dergiler, teknik dergiler ve bilimsel bültenlerdeki yayınlar; özel radyo yayınları, basılı tanıtım malzemeleri (örn. Posterler, kitapçıklar, broşürler, el ilanları, pankartlar, vb.);
 • Anketler, sorular, cevap kağıtları;
 • Proje facebook sayfası;
 • E-mesajlar;
 • Yerinde toplantı;
 • Nitel çalışma araçları: bireysel sorular, anketler, gözlemler;
 • Nicel çalışma araçları: standartların ve göstergelerin projenin hedeflerine ve amaçlarına dayalı tanımı;
 • Belge kontrolleri: projedeki ilerlemeleri yansıtan proje dosyaları, raporlar, diğer ilgili belgeler.

Sonuçlar:

 • Hedefleri, araçları ve projeyle birlikte etkilenecek sonuçları tanımlayan, ayrıntılı ve kapsamlı bir plan sunan ECO-Center dağıtım stratejisi;
 • ECO-Center proje sürdürülebilirliği ve etkisi üzerine sentez değerlendirme raporu.

Uygulama

ECO-Center yaygınlaştırma atölyeleri, projenin orta vadeli ve nihai başarılarını hedef gruplarına ve geniş kitlelere sunmaktadır, böylece projede ele alınan temiz çevre eğitiminin başlıca problemleri üzerine siyasi karar vericilerin ve eğitimden sorumlu yetkililerin bilinci de artmaktadır. Proje süresince aşağıdaki atölye çalışmaları öngörülmektedir:

 • Üniversiteler (Sofya Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi) duyuru kampanyalarını esas olarak akademik düzeyde ve yetişkin eğitimi ile ilgili ulusal yetkililer üzerine odaklayacaktır;
 • Ar-Ge Merkezi “Biointech” Ltd. ve Araştırma Enstitüsü SOKO GmbH; araştırma merkezlerinden ve bilimsel enstitülerden gelen katılımcılar ve işsizlik, yeniden yapılanma ve kariyer geçişlerinden etkilenmiş olan bireyler üzerinde duracaktır;
 • The SME GREENFORCE Ltd. potansiyel iş arayanların ve işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan işçilerin yanı sıra işletmelerden gelen katılımcıları ve yönetim personelini davet edecektir. 

Projenin tüm sonuçlarını ve başarılarını tanıtmak için, ECO-Center Webinar organizasyonu düzenlenir. Program ve sunum konularının listesi yönetim bölümü tarafından seçilecek ve onaylanacaktır ve daha önceden webinar sanal konum sitesinden (başvuran kuruluş) ilan edilecektir. Etkinliğin resmi dili İngilizcedir ve proje süresinin son çeyreğinin tematik olarak projenin amaçlarının gerçekleştirilmesine ve entelektüel çıktı oluşumuna ayrılması planlanmaktadır.

Gelecekteki faaliyetleri için Avrupa’daki kurumlar ve ulusal kuruluşlar tarafından kullanılabilecek olan, yetişkinler için çevre eğitimi alanında ilerdeki gelişmeler ve araştırmalar için bir çerçevenin oluşturulması gerekmektedir.

 top

Dahili Ağ