ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΊΚΩΝ - ΑΠΌ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ

 

Ευκαιρίες εκπαίδευσης ενηλίκων είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της οικονομικής και κοινωνικής προόδου, καθώς και την προσωπική ολοκλήρωση του ατόμου. Το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τη συνεργασία στον Τομέα της Eεκπαίδευσης& Κατάρτισης υπογραμμίζει την καθοριστική συμβολή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των ενηλίκων για την ανταγωνιστικότητα, την απασχολησιμότητα και την κοινωνική ένταξη. Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο στρατηγικών συνεταιρισμόu σχέσεων ’’Multi-purpose center for adult education in clean environment – ECO-Center” (Erasmus+ program)  προτείνει προσέγγιση για την καταπολέμηση της ανεργίας των ενηλίκων στην Ευρώπη που σήμερα έχουν  διαστάσεις απειλής. Πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της οικολογίας δημιούργησαν ευκαιρίες απασχόλησης καθώς και την αύξηση των αναγκών της εκπαίδευσης.  Η μεγάλη επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας είναι ο κύριος λόγος για την περιβαλλοντική υποβάθμιση και επιβάλλει αρνητικές συνέπειες για την παγκόσμια οικολογική κατάσταση. Με αυτή την προοπτική οι στόχοι που επιδιώκονται από το πρόγραμμα ECO-Center είναι: 

  • να ενσωματώσει τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των προγραμμάτων / μαθημάτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες οργάνωσης και ενήλικων εκπαιδευόμενων 
  • σχεδιασμό και την παροχή εμπειρίες εκπαίδευσης ενηλίκων  που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων μέσω της ενσωμάτωσης της φιλοσοφίας της μάθησης των ενηλίκων και των αρχών στην πράξη
  • προώθηση της εκπαίδευσης, να παρακολουθεί και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του προγράμματος και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για τη βελτίωση του προγράμματος, τεχνική βοήθεια για την οργάνωση της διαδικασίας κινητικότητας, την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη λογοδοσία.
  • επικύρωση του EQF και του ECVET για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που εγκρίνονται σε εθνικό επίπεδο, μέσω της εκπαίδευσης των ενηλίκων
  • διευκόλυνση του κοινού στην κατανόηση, ανταλλαγή πληροφοριών, επίδειξη του επαγγελματισμού και της προώθησης της φιλοσοφίας, και τους στόχους της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, επίσης, πειραματικές και πιλοτικές δραστηριότητες για να βοηθήσει το  στόχο τους δικαιούχους  στη γνωστική διαδικασία και εκπαίδευσης να συνδέονται με την εκπαίδευση εξ αποστάσεως, πληροφορικής και διαχείρισης των πληροφοριών, καθώς και βιβλιογραφικές πληροφορίες. Αυτές οι δραστηριότητες ενθαρρύνουν τους τελικούς χρήστες να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τις δεξιότητες στους τομείς της τεχνολογίας, της έρευνας, τα νέα προγράμματα σπουδών, και ομαδική εργασία.  θα πρέπει να αναληφθούν συνεδρίες κατάρτισης για να αποκτήσουν αρκετές πληροφορίες για να μπορούν να ξεκινήσουν οποιαδήποτε πλήρες περιφερειακές ή ευρωπαϊκές προσπάθειες.

Intranet