Οι προκλήσεις και προοπτικές

Οι προκλήσεις είναι να αντιμετωπιστούν αυξάνοντας τις πιθανότητες των επαγγελματιών να ανταποκριθούν διεθνώς συμφωνημένων προτύπων προσόντων στην προστασία του περιβάλλοντος με την υποστήριξη συγκέντρωση γνώσεων, την αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών και τη διαμόρφωση βημάτων για την αναβάθμιση των προσόντων και την κατανόηση. Πρέπει ακόμη να εφαρμοστούν νέες πολιτικές για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, σε εθνικό επίπεδο, αλλά θα πρέπει να προηγηθεί ανάλυση των state-of-the-art και οικονομικές συνθήκες. Επιπλέον, τα ιδρύματα και οι εθνικές και οι ιδιωτικές οργανώσεις εκπαιδευτικών και εργατικών, χρίζονται εργαλεία για τη διευκόλυνση της διαδικασίας για την αναγνώριση  επαγγελματικών προσόντων.

Intranet