ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ECO-CENTER

 

Ευρωπαϊκά και Εθνικά Πλαίσια Προσόντων

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) παρέχει ένα πλαίσιο αναφοράς, το οποίο βοηθά στη σύγκριση μεταξύ των εθνικών συστημάτων επαγγελματικών προσόντων, των πλαισίων και των επιπέδων τους.

Το Πλαίσιο μεταφράζει τα προσόντα, έτσι έστω να τα κάνει πιο κατανοητά στης διαφορετικές χώρες και συστήματα στην Ευρώπη. Το EQF προωθεί την μακροχρόνια ζωή και πολύπλευρη μάθησης και την κινητικότητα των ευρωπαίων πολιτών είτε για σπουδές ή εργασία στο εξωτερικό. 

Το EQF ενθαρρύνει τις χώρες να βασίσουν ταεθνικά συστήματα προσόντων  με το EQF, έτσι ώστε όλοι οι νέοι τίτλοι σπουδών που εκδίδονται από το 2012 για να φέρουν αναφορά σε αντίστοιχο επίπεδο του ΕΠΕΠ.

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) έχει ως στόχο να δώσει στους ανθρώπους τον έλεγχο της ατομικής τους μαθησιακή εμπειρία και να γίνει πιο ελκυστική για να μετακινούνται μεταξύ των διαφόρων χωρών και των θέσεων εργασίας. Διευκολύνει την επικύρωση, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των εργασιών που σχετίζονται με δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτώνται κατά την παραμονή σε άλλη χώρα και εμπειρία σε διαφορετικές καταστάσεις. ECVET εργάζεται για την καλύτερη συμβατότητα μεταξύ των διαφόρων συστημάτων VET σε ολόκληρη την Ευρώπη και τα προσόντα που διαθέτουν.

ECVET δημιουργεί ένα τεχνικό πλαίσιο για την περιγραφή των προσόντων, υπό μορφή ενοτήτων μαθησιακών αποτελεσμάτων, που υπόκεινται σε διαδικασίες αξιολόγησης, τη μεταφορά, συσσώρευση και την αναγνώριση . Κάθε μονάδα συνδέεται με ένα συγκεκριμένο αριθμό βαθμών ECVET που αναπτύχθηκαν σχετικά με τους κοινούς κανόνες: οι 60 βαθμοί ECVET που διατίθενται στα μαθησιακά αποτελέσματα για ένα πλήρους έτος φοίτησης VET .

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του ατόμου αξιολογούνται και να πιστοποιούνται με σκοπό τη μεταφορά  μονάδων /πιστώσεων από το ένα σύστημα επαγγελματικών προσόντων στο άλλο. Το σύστημα επιτρέπει την ανάπτυξη κοινών αναφορών για τα προσόντα VET  και είναι πλήρως συμβατή με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS).

EUROPASS

Το EUROPASS είναι μια πρωτοβουλία της ΕΕ που στοχεύει στην αύξηση της διαφάνειας των επαγγελματικών προσόντων και της κινητικότητας των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι ένα χαρτοφυλάκιο της δια βίου μάθησης των εγγράφων που περιγράφουν όλα τα μαθησιακά αποτελέσματα, τα προσόντα, τα επιτεύγματα της εργασίας, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που αποκτηθήκαν την πάροδο του χρόνου, σε συνδυασμό με κατάλληλα πιστοποιητικά.

Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε έγγραφα ,που κάνουν της δεξιότητες και τα προσόντα πιο  εύκολα κατανοητά:

 • Βιογραφικό Σημείωμα είναι ελεύθερα προσβάσημο που βοηθά τους πολίτες της ΕΕ να παρουσιάσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 • Ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα των δεξιοτήτων και των προσόντων
  • Διαβατήριο Γλωσσών είναι ένα εργαλείο αυτό-αξιολόγησης για τις γλωσσικές δεξιότητες και τα προσόντα.
  • Τo πιστοποιητικό Europass Mobility καταγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε χώρες της Ευρώπης.
  • Τo Συμπλήρωμα πιστοποιητικού περιγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν οι κάτοχοι πιστοποιητικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  • Τo συμπλήρωμα διπλώματος περιγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν οι κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ECO-Center την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

 • Η ομάδα ECO-Center καθορίζει τη δομή της διοίκησης, κατανέμει τις δραστηριότητες μεταξύ των συνεργατών και την υποστήριξη των οργανώσεων, και δημιουργεί θεματικές και ενότητες βαθμού και θέματα εκπαίδευσης .
 • Το βασισμένο σύστημα ECVET για την τομεακή περιγραφή προσόντων αναβαπτίζεται μέσω της δημιουργίας ενός προγράμματος κατάρτισης στον τομέα καθαρό περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει 12 μαθήματα οποίων το μέρος γνώσης είναι οργανωμένο σε Training Pathways (TPS) που έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζει με τα επίπεδα EQF 5, 6 και 7, και ζυγίζεται μέσα ECVET.
 • Οι συμμετέχοντες στο έργο  εφαρμόζουν διαδικασίες- πιλοτ για την αξιολόγηση και τη μεταφορά των μαθησιακών αποτελεσμάτων στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.
 • Το Διαβατήριο δεξιοτήτων και γνώσεων  του ECO-Center θα  παρέχεται για τη συλλογή των εγγράφων που πιστοποιούν την ολοκλήρωση κατάρτισης και την απόκτηση προσόντων  στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Intranet