ΤΟ ECO CENTER ΑΝΑΠΤΗΣΕΙ  ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΌΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΓΙΑ ΕΝΉΛΙΚΕΣ

 

Η φιλοσοφία του σχεδίου  του ECO-Center, είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και τη διαχείριση της καινοτομίας για την επιτυχή μετάβαση στην οικονομία της γνώσης και της πληροφορίας.

 Η επένδυση στην παιδεία αποτελεί εθνική προτεραιότητα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία του VET συστήματος, όπου τα Ευρωπαϊκά επίπεδα αναφοράς και η ποιότητα πρακτικής στην εκπαίδευση έχουν προτεραιότητα.

Η διδακτική προσέγγιση

Τα μαθησιακά αποτελέσματα οργανώνονται σε μονάδες σύμφωνα με τα προσόντα που χρειάζονται σε ένα συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας.

Πρέπει να αναδιαμορφωθούν υλικά για να φιλοξενήσει το μεταβαλλόμενο ρόλο των εκπαιδευτικών από τους εκπαιδευτικούς για να διευκολύνουν την μάθηση. Έτσι, η δομή του εκπαιδευτικού υλικού χρειάζεται νέα μοντέλα της ταυτότητας των μονάδων .

Η μεθοδολογίατου ECO-Center  βασίζεται στον ορισμό του περιεχομένου της επίσημης μονάδα που ορίζεται ως μάθημα στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Στο σχήμα Μαθησιακά Αποτελέσματα, η μονάδα αντιπροσωπεύει έναν αριθμό ικανοτήτων που απαιτούνται κατά την ολοκλήρωση των σπουδών.

Στο πλαίσιο μιας εξόδου επίκεντρο περιγραφής του μαθήματος, η νεοεισαχθείσα μονάδα πρέπει να καλύπτει γνώσεις και δεξιότητες που αποτελούν μέρος της καθημερινής  ζωής-εργασίας . Αυτές οι πρακτικές ικανότητες ενταχθούν στο πρόγραμμα μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται στην ανάγκη της εκπαίδευσης up-to-date  στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και καλύπτει καινοτόμο περιεχόμενο. Είναι οργανωμένο σε μονάδες που λειτουργούν μέσω e-πλατφόρμα. Η διαδικασία ακολουθεί ειδική εκπαίδευση και η περιγραφή των μοντέλων προσόντων δημοσιεύθηκε σε 5 γλώσσες. Η εκπαίδευση υποστηρίζει την ανάπτυξη των εθνικών και τομεακών συστημάτων επαγγελματικών προσόντων, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το Europass, το ECVET και EQF.

Οι δοκιμές και η ανατροφοδότηση

Η δοκιμή βασίζεται στην συνεργασία με τους εκπροσώπους των ομάδων-στόχων. Οργανώνει επιδοκιμασία του μοντέλου εκπαίδευσης. Η δοκιμή παρακολουθεί την απόδοση των εκδηλώσεων κατάρτισης και δημιουργεί μια σειρά από έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης. Εξετάζει αξιολόγησης για τα προϊόντα του σχεδίου εφαρμογής και η καταλληλότητα και πραγματοποιεί την τελική ρύθμιση των αποτελεσμάτων.

Νέες πράσινες θέσεις εργασίας

Νέες πράσινες θέσεις εργασίας προκύπτουν λόγω της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που αποκτώνται από τους εκπαιδευόμενους στην προστασία του περιβάλλοντος της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με τη λειτουργία, τη διαχείριση και την οικονομία. Έχουν ανοίξει στους πολίτες οι οποίοι ξεκινούν στην επανένταξη των εθνικών οικονομιών μετά από σπουδές και εργασία στο εξωτερικό. Αυτές οι ευκαιρίες απασχόλησης εμφανίζονται ως αποτέλεσμα της διασυνοριακής κινητικότητας των εκπαιδευτών και των εργοδοτών. Λόγω της εφαρμογής του  συστήματος-μοντέλου που προσφέρει το ECO-Center  για τη διαφάνεια και την καλύτερη κατανόηση των προσόντων των εκπαιδευόμενων μπορούν να πραγματοποιηθούν στις χώρες που συνεργάζονται.

ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ECO-CENTER

Ομάδες στόχος

  • Το μοντέλο αναγνώριση προσόντων ECO-Κέντρο αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές μάθησης, επαγγελματίες καθοδήγηση, διευθυντές σχολείων / ιδρυμάτων και φορέων λήψης πολιτικών αποφάσεων είναι  επιλεγμένα θέματα προσαρμογής αυτών των απαιτήσεων.
  • Τομείς Οικονομίας

Χημικά και eco-μηχανικής, η προστασία του περιβάλλοντος, η βιοτεχνολογία, η υγειονομική περίθαλψη, έχουν ανάγκη για επαγγελματίες του κλάδου τροφίμων με σχετικά  εγκριμένα προσόντα και  ενημερωμένα με τις διαβάσεις προσόντων του Eco Center .

  • Θεσμική συνεργασία

Η συνεργασία Eco Center μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων και των εθνικών αρχών συμβάλλει στη διαδικασία της ρύθμισης, της διαφάνειας και της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

graph gr 

ECO CENTER - Η ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ

Η διαχείριση ποιότητας ECO-Center 

Ένα σύνολο δεικτών ποιότητας εφαρμόζεται για τη μέτρηση της προόδου σε διαφορετικές φάσεις. Τα εργαλεία διαχείρισης ποιότητας παρακολουθούν την ακεραιότητα, την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα των εργαλείων του έργου, χρησιμοποιώντας διαδικασίες για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ECO-Center.

Η Κατανομή τον διδακτικών μονάδων ECVET εξαρτάται από τις εθνικές απαιτήσεις.

Επισήμους τρόπους  μάθηση σε διαφορετικές χώρες και καταστάσεις συγκρίνονται σε σχέση με τον προσδιορισμό του χρόνου μάθησης για την απόκτηση ικανοτήτων με άτυπο/πληροφοριακό τρόπο.

Οι δείκτες της ποιότητας της διαδικασίας θα πρέπει να τηρούν :

  • Συνάφεια μεταξύ περιεχόμενο και τους στόχους ;
  • Τα κριτήρια για την αξιολόγηση και την αυτό αξιολόγηση του έργου ;
  • την εκτίμηση της επάρκειας της επικοινωνίας του έργου και τα σχέδια για τη φάση λειτουργίας;
  • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ.

Intranet