Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης 'Biointech' Ltd, η Βουλγαρία (RD 'Biointech ») ιδρύεται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό στρατηγικό στόχο, να αυξηθεί ο ρόλος των R&D στην εισαγωγή νέων γνώσεων στον τομέα της εκπαίδευσης και των τεχνολογικών καινοτομιών. Προωθεί την έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των καταναλωτικών και των φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογίες, τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, φέρνοντας σε επαφή εμπειρογνώμονες στον τομέα αυτό από τα βουλγαρικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς, ιδρύματα βιομηχανίας και  χάραξη πολιτικής απόφασης .Η RD 'Biointech' διαθέτει τεχνογνωσία στον τομέα της παραγωγής, εφαρμογής και οικονομικού σχεδιασμού, στον τομέα της Πράσινης βιοτεχνολογίας και ιδιαίτερα της Πράσινης Ενέργειας και Bioeconomics. Η ομάδα του RD 'Biointech' περιλαμβάνει έμπειρους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές. Οι συμμετέχοντες είναι μέλη από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Είναι έμπειροι εκπαιδευτικοί στο να  γράφουν βιβλία, θέματα διασφάλισης της ποιότητας, την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, νέες τεχνικές εκπαίδευσης, καθώς και την παροχή εκπαίδευσης στον τομέα της ΕΕΚ με τους ενήλικες και τους νέους. Η κατάρτιση είναι μια από τις κύριες γραμμές του Κέντρου, με στόχο τόσο ενεργών ενηλίκων και ανέργων, προκειμένου να μπορέσουν να προσαρμοστούν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον εργασίας σε μια κοινωνία και αγορά πιο ανταγωνιστική. Η RD 'Biointech' στοχεύει στην προσαρμογή των ενηλίκων και των νέων με τους μετασχηματισμούς των εκπαιδευτικών, τεχνολογικών και φυσικό περιβάλλον μέσω της βελτίωσης των επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους, την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας καλών πρακτικών σε εθνικό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Προσφέρει επίσης τη εμπειρία του προσωπικού και αρμοδιότητα στον καθορισμό ως ανάδοχος / συντονιστής / εμπειρογνώμονας των πολυεθνικών σχεδίων στο πλαίσιο διαφορετικών πρωτοβουλιών της ΕΕ – TEMPUS, INCO-Copernicus, 5FP, NATO, Socrates/Erasmus, LdV I and LdV II programmes, LLP, ERASMUS+. (http://www.biointech.org/index.php/en/)

Intranet