Τα οφέλη από τα μέτρα του ECO-Center

 

Οι ομάδες-στόχου  επωφελούνται από:

 • Εντατική υποστήριξη για τα κίνητρά τους για μάθηση;
 • Η εφαρμογή των εθνικών καλών πρακτικών για την αξιολόγηση των προσόντων;
 • σύστημα  βασισμένο στο  ECVET για την τομεακή περιγραφή προσόντων και πολύγλωσση ηλεκτρονική πύλη;
 • e-σχέδιο για το διαβατήριο δεξιοτήτων και γνώσεων ECO-Κέντρο και οδηγίες για τες πρακτικές
 • το ECO-Center εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο σε μεθόδους μάθησης online και offline 
 • Πακέτο Μαθησιακών Αποτελεσμάτων με εκπαιδευτικές μονάδες συναρμολογημένα στην Εκπαίδευση Μονοπάτια;

Οι Τομείς-Στόχου επωφελούνται από:

 • τομεακό δίκτυο και την οργάνωση των 5 εργαστηρίων ;
 • Επικύρωση των προϊόντων και την οργάνωση των 5 συμβάντα δοκιμές σε τομεακό επίπεδο ECO-Center
 • Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου σε συναφείς τομείς ;
 • υλικό διάδοσης πολύγλωσσο : φυλλάδια, αφίσες,  ιστοσελίδα πληροφοριών , και αλλά .

H Περιφερειακή ανάπτυξη οφέλη από:

 • μαθησιακές διαδρομές VET τυποποιημένα και επικεντρωμένα στον χρήστη;
 • Περιγραφές προσόντων στον τομέα της ECO-Center για να εισαχθούν στα εκπαιδευτικά και βιομηχανικό τομέα στη Βουλγαρία, Γερμανία, Τουρκία και Κύπρος;
 • e-Πύλη του ECO-Center προσιτή σε παγκόσμιο επίπεδο;
 • πιστοποιητικά που παρέχεται στους εκπαιδευόμενους από τη Βουλγαρία, Γερμανία, Τουρκία και η Κύπρος.
 • εθνικά εργαστήρια ECO-Center για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου;
 • Διεθνής εργαστήρια με τη συμμετοχή του ευρύτερου κοινού ;
 • δραστηριότητα με παρόμοια πρωτοβουλία για περαιτέρω εφαρμογή του μοντέλου ECO-Center;
 • Εισαγωγή των άλλων πρωτοβουλιών της ΕΕ, όπως η Νοτιοανατολική Ευρώπη, του προγράμματος Horizon 2020, και άλλα.

Intranet