Τμήμα Οικονομικών : Προστασία του περιβάλλοντος 

 

Πολιτική της  ΕΕ

Η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ προωθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση πόρων καθαρό περιβάλλον, εφαρμόζοντας μια σειρά από ευρέως δοκιμασμένες προσεγγίσεις για υπηρεσίες προστασίας περιβάλλοντος. Η πολιτική της ΕΕ για την διαχείριση σχετικά με το καθαρό περιβάλλον έχει τρεις προτεραιότητες:

  • Πλήρη πρόσβαση σε φιλική και αειφόρα παράγωγη προς το περιβάλλον;
  • Η δημιουργία και ενίσχυση των οργανώσεων και των υποδομών για τη βιώσιμη και δίκαιη διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων;
  • Δίκαιος συντονισμός , βιώσιμη και κατάλληλη χρήση των περιβαλλοντικών πόρων.

Οικονομική ζημία

Η σημασία της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας είναι να αναγνωριστεί από mainstream επιχειρηματικές πρακτικές σε πολλούς τομείς. Οι προκλήσεις που σχετίζονται με την εξάντληση των πόρων και την παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου προσελκύει ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή αν μη τι άλλο εξαιτίας των κανονιστικών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, την υπόληψη και την πίεση των καταναλωτών. Ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποια ευαισθητοποίησης και ορθής περιβαλλοντικής πρακτικής μεταξύ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), αυτό το τμήμα της επιχειρηματικής κοινότητας παραμένει πολύ δύσκολο να επιρροή.

Η περιβαλλοντική ζημία

Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος γίνεται μέσω της εξάντλησης των φυσικών πόρων, όπως ο αέρας, το νερό και το έδαφος; η καταστροφή των οικοσυστημάτων και την εξαφάνιση της άγριας ζωής. Ορίζεται ως οποιαδήποτε αλλαγή ή διαταραχή στο περιβάλλον θεωρείται ότι είναι επιβλαβής ή ανεπιθύμητη. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή υποβάθμιση προκαλείται από το συνδυασμό ενός ήδη πολύ μεγάλο και αυξανόμενο ανθρώπινο πληθυσμό, αυξάνοντας διαρκώς την οικονομική ανάπτυξη, και η εφαρμογή της εξάντλησης των πόρων και ρυπογόνου τεχνολογίας.

Λύση προβλημάτων 

Τα αυξανόμενα προβλήματα στη διαχείριση του περιβάλλοντος χρειάζονται περισσότερες επαρκείς  ικανότητες ανθρώπων που μπορούν να βελτιωθούν με την εκπαίδευση των διαχειριστών του περιβάλλοντος, φορείς λήψης αποφάσεων και τους φορείς εκμετάλλευσης των οικοσυστημάτων μαθαίνοντας ο ένας από την εμπειρία του άλλου.

Η επιτυχής προσέγγιση περιλαμβάνει την ανάπτυξη των υγιών θεσμών και ισχυρή συνεργασία να εφαρμόζουν τις βέλτιστες λύσεις που πρέπει να κατανεμηθούν μεταξύ της διεθνής κοινότητα των επαγγελματιών και των φορέων που παρέχουν την ικανότητα στην περιοχή.

Οι ανάγκες στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος:

  • Καλύτερους εκπαιδευμένους επαγγελματίες και διαχειριστές ;
  • Άτομα με ευέλικτες ικανότητες  και τις κατάλληλες δεξιότητες και προσόντα;
  • Η αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων που αποκτώνται στο εξωτερικό και σε διεθνές επίπεδο;
  • Η διαφάνεια μεταξύ των διαφόρων εθνικών συστημάτων επαγγελματικών προσόντων και Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων.

Intranet