Κατάλογος των αρμοδιοτήτων

 

Η έννοια της αρμοδιότητας σημαίνει μια ομάδα αλληλένδετων γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων  και τις δεσμεύσεων που επιτρέπουν στον άνθρωπο να εκπληρώνει με  επιτυχία / να υποβάλει αίτηση για μια θέση εργασίας. Οι αρμοδιότητες υποβοηθούν την καλύτερη απόδοση του προσωπικού και με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στην επιτυχία του οργανισμού. Τα κύρια συστατικά των αρμοδιοτήτων  ορίζονται ως:

  • Γνώσεις: αντίληψη των γεγονότων, αληθειών και αρχών που αποκτήθηκε από την κατάρτιση ή / και εμπειρία. Το αποτέλεσμα  ενημερώνεται / αναβαθμίζεται,  αποκτώνται νέες γνώσεις.
  • Δεξιότητες: προηγμένη εμπειρία σε ψυχικές ή σωματικές δραστηριότητες που αποκτήθηκε μέσω της εξειδικευμένης κατάρτισης. Το αποτέλεσμα είναι μια ευκαιρία για επιτυχή απόδοση.
  • Ικανότητες και ατομικές ιδιότητες: ικανότητα εκτέλεσης σωματικών / ψυχικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο επάγγελμα· συγκεκριμένη συμπεριφορά, ιδιότητες ή χαρακτηριστικά των προσώπων που αντανακλούν την μοναδική προσωπικότητα τους. Το αποτέλεσμα είναι μια ισχυρή βάση για την ατομική απόδοση.

Οι αρμοδιότητες παρέχουν στους εκπαιδευόμενους / τους εργαζομένους χάρτες πορείας για το πώς να αυξήσουν τις ικανότητές τους. Επικεντρώνονται στη διαδικασία επίτευξης ενός αποτελέσματος, και όχι μόνο στο τελικό αποτέλεσμα. Έτσι, οι αρμοδιότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη των εργαζομένων για τη βελτίωση των προσόντων τους, την εκπαίδευσή τους και για τη λήψη αποφάσεων πρόσληψης / επιλογής προσωπικού.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας του 21ου αιώνα είναι να πραγματοποιηθεί μετάβαση προς την πράσινη οικονομία. Σήμερα, η έλλειψη πράσινων δεξιοτήτων έχει ήδη αναγνωριστεί ως ένα σημαντικό εμπόδιο σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών  υπηρεσιών.  Η υιοθέτηση και η διάδοση των καθαρών τεχνολογιών απαιτεί πράσινες δεξιότητες. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την οικονομία και τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους επιχειρηματίες, προκειμένου να προσαρμοστούν γρήγορα στις αλλαγές που επιβάλλονται από τις περιβαλλοντικές πολιτικές ή / και την κλιματική αλλαγή.

Για να αντιστοιχεί  την πολιτική της ΕΕ για την έρευνα της ανάγκης για δεξιότητες για μια πιο πράσινη οικονομία, έχει δημιουργήσει μια περιγραφή ενός συνόλου ικανοτήτων και δεξιοτήτων για τους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων στον τομέα του καθαρού περιβάλλοντος που περιλαμβάνει τον κατάλογο αρμοδιοτήτων του ECO Center .  Σε αυτόν τον κατάλογο οι αρμοδιότητες περιγράφονται σύμφωνα με τα επίπεδα αναφοράς του ευρωπαϊκού πλασίου προσόντων (ΕΠΠ) και οι βασικοί περιγραφείς: γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για  προσωπικές δεξιότητες (ήπιες δεξιότητες). Αυτές περιγράφουν  τις γενικές και ειδικές γνωστικές και τεχνικές δεξιότητες των ενηλίκων εκπαιδευομένων μπορούν να χτίσουν ή στις οποίες μπορούν να επανεκπαιδευτούν μέσω διαφόρων κύκλων μαθημάτων που προσφέρονται από το μοντέλο εκπαίδευσης. Η περιγραφή των προφίλ ανταποκρίνεται  στις απαιτήσεις των εθνικών  ευρωπαϊκών απαιτήσεων για την εργασία που προβλέπονται στο Διεθνές Πρότυπο Ταξινόμησης των Επαγγελμάτων  (ISCO).

Intranet