5. Gıda güvenliği bilinci, mesajları ve b

Modern toplumun gıda güvenliği açısından bilinç durumu nedir? Öğrenci ve çalışanlarla yapılan bir araştırma, farklı farkındalık seviyeleri göstermiştir. Gıda güvenliği bilincinin araştırılmasıyla ilgili olarak, katılımcıların büyük çoğunluğu (%76) çiğ bitki/tavuk/et/balığa dokunduktan sonra elleri yıkamanın "çok güvenli" olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, öğrencilerin %50'si çiğ gıda ürünleri için ayrı kesme tahtaları ya da bıçakları kullanmanın "çok güvenli" olduğunu belirtmiştir. Bunlar, öğrenciler arasında oldukça yüksek seviyede gıda güvenliği bilinci olduğunu göstermiştir.

Orta öğretim düzeyindeki kız öğrenciler, çapraz kontaminasyon bilincindeki ve pozitif gıda güvenliği bilinci alışkanlıklarındaki eksiklikler açısından erkek öğrencilere kıyasla ciddi derecede daha yüksek bir düzey göstermiştir. Üniversitede düzeyindeki kız öğrenciler, çapraz kontaminasyon bilinci noktasında erkeklere göre önemli ölçüde daha düşük seviye göstermiştir. Genel olarak, öğrencilerin büyük çoğunluğu, çapraz kontaminasyon bilinci eksikliği göstermiştir. Ortaöğretim düzeyindeki erkeklerin çoğunun, çapraz kontaminasyon alanıyla ilişkili risklerden habersiz olduğu bulunmuştur.

Ortalama bilinç puanı, orta öğretim düzeyinde 16/50 ve yükseköğretim düzeyinde, 15/50 bulunmuştur. Orta öğretim düzeyindeki öğrenciler için bilinç puanları aralığı 50 üzerinden 0-35 ve üniversite düzeyindeki öğrenciler için ise 50 üzerinden 0-30 olmuştur. Üniversite düzeyindeki erkek öğrenciler, yüksek düzeyde bir gıda güvenliği bilincini uygulaması göstermiştir ve yüksek bir farkındalık puanı almıştır. Ayrıca, gıda güvenliği bilincinin medyan (15/50) ve mod (20/50) değerleri, orta öğretim ve üniversite düzeylerinde aynıydı. Orta öğretim düzeyinde, kızların %50'si ve erkeklerin %6’sı bu anket dışında gıda güvenliği ile ilgili herhangi bir bilgiyi gördüklerine, duyduklarına ya da okuduklarına dair "evet" yanıtını vermiştir. Bu öğrenciler, Ev Ekonomisi ve Gıda ve Beslenme derslerini almışlardır. Yükseköğretim düzeyinde ise, erkeklerin %21’i ve kızların %17'si bu soruya "evet" cevabını vermiştir. n = 205 katılımcı içinde, kızların %15’i ve erkeklerin %11’i bu anket dışında gıda güvenliği ile ilgili herhangi bir bilgiyi gördüklerine, duyduklarına ya da okuduklarına dair "hayır" yanıtını vermiştir, ve kızların %13’ü ve erkeklerin %10’u gıda güvenliği ile ilgili herhangi bir şey gördüklerini, duyduklarını ya da okuduklarını hatırlamadığını belirtmiştir. Üniversite düzeydeki katılımcıların %18’i, televizyon ve internetten gıda güvenliği ile ilgili bilgi aldıklarını belirtmiştir.

Öğrencilerin gıda güvenliği ile ilgili bilgileri nereden duyduğu ya da okuduğuna dair yapılan daha derin analizler, kızların %36’sının, erkeklerin de %14’ünün gazeteler, kitaplar, ebeveynler ve gıda etiketleri gibi çeşitli diğer kaynaklardan bilgi aldıklarını ortaya koymuştur. Orta öğretim düzeyinde, kız öğrencilerin %52’si ve erkek öğrencilerin %5'i, gıda güvenliği ve gıda hazırlama ile ilgili resmi eğitim aldıklarını ifade etmiştir. Yükseköğretim düzeyinde ise, erkeklerin %56’sı ve kızların da %36’sı, gıda güvenliği ve gıda hazırlama ile ilgili resmi eğitim aldıklarını belirtmiştir.

Bu sorular, katılımcıların gıda güvenliği bilgilerine dair yaptıkları öz-değerlendirmeleri belirlemek için yapılandırıldığı için, katılımcılar, bilgi sorularında puanlanmamıştır. Orta öğretim düzeyindeki kadın katılımcıların %23’ünün ve erkek katılımcıların %3’ünün ve yükseköğretim düzeyindeki kadın katılımcıların %7’sinin ve erkek katılımcıların %12’sinin algılanan gıda güvenliği bilgilerine dair yaptıkları öz değerlendirme, gıda güvenliğine dair bilgi tabanlarının "çok iyi" olduğunu hissettikleri ortaya çıkmıştır. Cinsiyete göre yapılan bir başka ileri analiz, orta öğretim düzeyindeki kızların %43’ünün ve erkeklerin %1’inin ve ayrıca yükseköğretim düzeyindeki kızların %25'inin ve erkeklerin %27’sinin, gıda güvenliği bilgilerinin "oldukça iyi" olduğunu hissettiklerini göstermiştir. Yükseköğretim düzeyindeki erkek öğrenciler, bu düzeydeki kız öğrencilere kıyasla ve ayrıca ortaöğretim düzeyindeki erkeklere kıyasla daha yüksek bir algılanan bilgi seviyesi göstermiştir. Orta öğretim düzeyindeki erkek öğrenciler, bu düzeydeki kız öğrencilere göre önemli ölçüde daha düşük bilgi düzeyi göstermiştir. Her iki düzeydeki kız öğrenciler arasında hiçbir fark bulunmamıştır. Genel olarak, orta öğretim düzeyinde, kız öğrenci nüfusu ve yükseköğretim düzeyinde erkek öğrenci nüfusu, bu öğrencilerin bilgi tabanlarının, gıda güvenliği konularındaki bilgiyi yansıttığını göstermiştir.

backnext

Dahili Ağ