ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ВЪЗРАСТНИ – ОТ ТРАДИЦИИТЕ КЪМ БЪДЕЩЕТО

 

Развитието на европейската икономика зависи от личностната реализация на участниците в нея, включително на възрастните граждани, които все по-често се затрудняват да започнат нова работа, да се преквалифицират и да придобият допълнителни знания и умения. Стратегическата рамка за сътрудничество в областта на образованието и обучението в Европейския съюз ясно подчертава важната роля на системата за образование и обучение за възрастни за повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика, за увеличаването на шанса на възрастните хора за активно участие на пазара на труда и в живота на общността. Именно в този контекст няколко университети, компании и организации създадоха проекта за стратегическо партньорство “Многофункционален център за образование за възрастни в областта на екологията и опазването на околната среда (ECO-Center)” по програма “Еразъм+”. Инициативата ECO-Center предлага специализиран образователен модел, с изпълнението на който се бори с увеличаващата се безработица. Последните постижения в сектора за опазване на околната среда са свързани и с разкриването на нови работни места. Този резултат обаче се обуславя и от мерките за предлагане на актуално подходящо образование в областта на екологията. Сериозният ръст на глобалната икономика и индустриалната активност е основната причина за задълбочаващите се екологични проблеми и влошаването на екологичната ситуация в световен план. В тази контекст партньорите от ECO-Center си поставят за задача да:

  • Следват принципите на организация на образованието за възрастни при планирането и разработването на учебни програми, предлагащи тематични курсове, които отговорят на нуждите на различните целеви групи – организации и отделни потребители.
  • Изготви и предложи на възрастните европейски граждани модел за обучение, основано на опита, който да отговаря на нуждите им и да се съобразява с установените принципи на образованието за възрастни;
  • Дава добър пример за изпълнение на дейностите, свързани с образователните цели, мониторинга и оценката на ефективността на програмата, като използва получената от бенефициентите информация за усъвършенстване на програмата, за чисто техническа подкрепа за мобилността на европейския трудов и образователен пазар и за изграждане на капацитет и гарантиране на прозрачност на процедурите.
  • Приложи инструментите за валидиране на полученото образование и квалификация, подготвени в рамките на Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET), за да улесни процедурите по признаването на уменията и компетентността на обучаващите се възрастни на национално равнище.
  • Информира широката общественост, като осигури условия за обмен на информация и за подкрепа на професионализма и философията, целите и задачите на образованието за възрастни.

Всички тези мерки предвиждат експериментални и пилотни дейности, които да помогнат на бенефициентите да усвоят необходимите им знания и умения, включително и когато избират алтернативни форми като дистанционното обучение, когато се обучават в сферата на компютърния и информационния мениджмънт и при работа с библиография. Проектът стимулира потребителите да развиват и обогатяват уменията си в областта на технологиите, научните изследвания, новите учебни форми и програми и работата в екип. По време на пилотните учебни сесии партньорите по ECO-Center ще получат достатъчно информация, за да могат впоследствие сами да инициират по-широки регионални и европейски инициативи в областта на образованието за възрастни.

Интранет